Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności      
ZAMKNIJ
Twój koszyk
Bezpieczne płatności
Darmowa dostawa od 300zł
Zaufani rzemieślnicy

Regulamin i Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Klientom Usług przez FIxMix.
2. Właścicielem marki FixMix jest FIXMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

2. Definicje
1. W Regulaminie (oprócz terminów zdefiniowanych w tekście Regulaminu) poniższe terminy mają następujące znaczenie:
1. FIXMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000850967, z siedzibą w Puławach 24-110, ul. Ignacego Mościckiego 1), będący operatorem i właścicielem FixMix (dane kontaktowe contact@fixmix.pl). 
2. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
4. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy FixMix a Klientem. 
5. Usługi – usługi świadczone Klientom przez FixMix polegające na naprawie przedmiotów: obuwia i akcesoriów skórzanych, na warunkach określonych w Regulaminie. 
6. Klient – osoba korzystająca z FixMix; w przypadku osób fizycznych Klient powinien posiadać co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.  
7. Kurier – osoba współpracująca z FixMix, której zadaniem jest transport przedmiotów. 

3. Składanie zamówień i realizacja Usług
1. Klient może zamówić Usługę poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez FixMix na stronie internetowej https://fixmix.pl/. Formularz ten pozwala również na opłacenie zamówienia oraz wybranie terminu i godziny przyjazdu kuriera, który odbierze przedmioty przeznaczone do naprawy.
2. Podczas wizyty u Klienta Kurier odbierze przedmioty. Klient zobowiązany jest oznaczyć przedmioty do naprawy następującymi informacjami: identyfikator zamówienia (znajdujący się na fakturze VAT), nazwa usługi
3. Przekazanie przez Klienta Kurierowi przedmiotów do naprawy, które jest zgodne z wypełnionym oraz opłaconym zamówieniem na stronie https://fixmix.pl/ skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług oraz jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. FixMix zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli zamówiona przez Klienta usługa znajduje się poza zakresem działalności FixMix oraz poza obszarem geograficznym działalności FixMix. Obszar działalności oznaczony jest na widoku mapy na stronie: https://fixmix.pl/ . Przed złożeniem zamówienia Klient powinien sprawdzić, czy jego adres (dostawy i odbioru) zawiera się w obszarze działalności FixMix 
5. Klient zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że o sposobie wykonania Usługi decyduje FixMix. Usługi wykonywane są zgodnie z zasadami rzemiosła oraz możliwościami, które determinuje stan przedmiotów dostarczonych FixMix przez Klienta. 
6. W przypadku wystąpienia okoliczności losowych, uniemożliwiających czasowo realizację Usługi, FixMix zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usług, o czym Klient zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki.  
7. W przypadku odmowy lub wstrzymania realizacji usługi, Klient otrzyma zwrot płatności w terminie do 7 dni roboczych.  
8. Po wykonaniu Usługi przedmioty zostaną dostarczone Klientowi przez Kuriera w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy z Klientem. Odbiór naprawionych przedmiotów Klient poświadcza poprzez umożliwienie wykonania Kurierowi zdjęcia naprawionych przedmiotów w obecności Klienta.

4. Postępowanie reklamacyjne i odpowiedzialność
1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacje składać można mailowo na adres contact@fixmix.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis okoliczności będących podstawą reklamacji oraz zakres żądań Klienta. 
2. Jednocześnie ze złożeniem reklamacji Klient powinien przekazać FixMix przedmioty będącej jej przedmiotem (przekazanie odbędzie się na koszt FixMIx).  
3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnej eksploatacji rzeczy.  
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia odebrania przedmiotów przez FixMix.  
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. 
6. Jeżeli FixMix nie odniesie się w ciągu 30 dni do reklamacji Konsumenta, reklamację uważa się za uznaną, chyba że krótszy termin wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem art. 4.7 poniżej. 
7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli FixMix nie odniesie się w ciągu 14 dni do żądania Konsumenta, w którym ten domaga się wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny o określoną kwotę lub jej zwrotu w związku z wadliwym produktem na podstawie przepisów o rękojmi, uważa się, że FixMix uznała takie żądanie za uzasadnione. 
8. W zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, FixMix odpowiada za realizację Usługi na zasadach określonych w art. 471 i n. Kodeksu cywilnego, do wartości przedmiotów przekazanych FixMix w celu realizacji Usługi. 
9. W przypadku uwzględnienia przez FixMix reklamacji Klienta domagającego się zwrotu płatności, Klient otrzyma zwrot płatności w terminie do 7 dni roboczych.  

5. Prawo odstąpienia od Umowy 
1. FixMix informuje, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od jej zawarcia. Procedura odstąpienia została określona w załączniku nr 1 zaś przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

6. Prywatność i ochrona danych osobowych
1. FixMix szanuje prywatność Klientów oraz przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 
2. Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania przez FixMix danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 
7. Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załączniki:
1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta
3. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FixMix na adres contact@fixmix.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.  
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy o Świadczeniu Usług.


ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: FixMix adres e-mail: contact@fixmix.pl 
Dane Klienta:

…………………………………………………………………..
[Imię i nazwisko / Nazwa]


…………………………………………………………………
[Adres do zwrotu rzeczy]

Oświadczenie

 Ja/My ……………………………. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od
umowy z FixMix na świadczenie następującej usługi ………………………………………………….  .
Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. –  Podpis konsumenta(-ów) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
Data: ………………………………………………………………………………


ZAŁĄCZNIK NR 3
INFORMACJE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków wynikających z RODO, FixMix (dalej również „My”) uprzejmie informuje, że:
1. Administrator. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FixMix. Dane kontaktowe administratora danych: contact@fixmix.pl. 
2. Sposób pozyskania. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem i w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub podane przez Panią/Pana dobrowolnie na formularzu zlecenia Usługi FixMix. Dane osobowe mogą obejmować:
1. imię i nazwisko,
2. numer telefonu, 
3. adres e-mail,
4. inne dane kontaktowe (np. adres do korespondencji),
5. adres wskazany przez Panią/Pana na potrzeby realizacji Usługi,
6. ewentualnie inne dane wskazane przez Panią/Pana w formularzu zamówienia Usługi. 

Podanie przez Panią/Pana ww. danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia oraz wykonania Umowy o Świadczenie Usług.
3. Cele przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach:
1. wykonania Umowy o Świadczenie Usług,
2. zarządzania naszymi relacjami z Klientami,
3. rozwoju naszej działalności i usług (np. identyfikacja potrzeb klientów, poprawa obsługi klienta),
4. marketingowych (np. przesyłanie newsletterów, przekazywania informacji o naszych usługach lub promocjach itp.)
4. Podstawa prawna przetwarzania.
1. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem oraz na potrzeby wykonania dla Pani/Pana Usługi (tj. na podstawie przesłanki przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
2. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązku wynikającego z prawa, który wymaga przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie spełniania obowiązków podatkowych), podstawą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest obowiązek wynikający z tego prawa (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
3. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, takich jak realizacja marketingu bezpośredniego naszych Usług (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
4. W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać inne podane przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie stosownej informacji do FixMix na adres contact@fixmix.pl. Wycofanie przez Panią/Pana zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
  5. Okres przechowania. Przetwarzane przez FixMix dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny do spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami właściwych przepisów) – tj. przez okres obowiązywania Umowy pomiędzy Klientem i FixMix (tj. na czas świadczenia Usługi).  Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, gdy taki wymóg określają właściwe przepisy oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw. 
6. Odbiorcy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez nas do przetwarzania danych lub podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub sprostowania, oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.  
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Wobec Pani/Pana nie będzie odbywało się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym na podstawie profilowania.
Darmowy transport

dla zamówień powyżej 300zł

Wygodne opcje transportu

Kurierzy DPD i Paczkomaty InPost

Wysoka jakość napraw

Sieć zaufanych rzemieślników

Bezpieczne płatności

Przelewy24 / MasterCard / Visa